Menighetsmøte i Fluberg og Søndre Land menighet søndag 30.oktober i Hov kirke.


Fluberg og Søndre Land Menighet inviterer til Menighetsmøte i Hov kirke søndag 30.oktober. Menighetsmøtet starter etter gudstjenesten kl.11.00 og kirkekaffe.

Sakspapirer finner du under "Les mer"

 

 

 

                                                                    

Saksliste til møtet:

 • Prosjekt sammenslåing av Fluberg og Søndre Land menighetsråd – veien videre.

I denne saken legger menighetsrådet fram forslag til to viktige vedtak:

  • 1. Menighetsrådet foreslår å ikke videreføre prøveordningen med felles menighetsråd for Fluberg og Søndre Land sokn. Begrunnelsen kan leses i et dokument på hjemmesiden til kirka.
  • 2. Menighetsrådet foreslår å endre antall valgte menighetsrådsmedlemmer fra dagens 5 fra hvert råd, til 6 medlemmer i det nye rådet for hvert av soknene. Dette skal vedtas i menighetsmøtet. Se ytterligere informasjon på hjemmesiden til kirka.
 • Plan for kirkemusikk i Søndre Land - presentasjon
 • Årsmelding 2021
 • Regnskap 2021
 • Aktuelle saker i menigheten.

 

Sakspapirer foreligger på kirkekontoret og hjemmesida til                      Kirken i Søndre Land.

 

 

VEL MØTT!

 

  Elsa Karin Brenden          Bente Skårberg                     Øystein Wang           Vivian F. Nyborg

            Leder                         Nestleder                               Sokneprest                 Sokneprest   

 

 

               Årsmelding 2021                                              

Fluberg og Søndre Land menighet.

 

Menighetsrådet i Fluberg og Søndre Land                                                        

har i 2021 hatt følgende sammensetning:

Leder:                Elsa Karin Brenden.

Nestleder:        Bente Skårberg

Medlem:           Lotte Nereng Lønstad
Medlem:           Ove Hagenborg

Medlem:           Ann Kristin Dybhavn

Medlem;           Marit Jorun Amlien

Medlem:           Kari L. Jansen

Medlem:           Bodil Brenden

Medlem:           Kari Nereng
Medlem:           Maylen S Rylander
I tillegg er sokneprest Øystein Wang fast medlem i menighetsrådet.

Varamedlemmer, Hov: Ingen

Varamedlemmer, Fluberg: Kari O Nordraak og Therese M Baines

 

Arbeidsutvalget i menighetsrådet: Elsa Karin Brenden, Bente Skårberg og Øystein Wang

Kirkelig fellesråd:

Marit Amlien, Elsa Karin Brenden, Ove Hagenborg og Bente Skårberg. 

Menighetsrådets arbeid

Fluberg og Søndre Land Menighetsråd (MR) har hatt 6 (8) parentes er tall for 2020, møter i 2021 og behandlet 58 (64) saker.
Rådet har også dette året vært aktive i planlegging og praktisk gjennomføring av menighetens mange aktiviteter og arrangementer, og de har også vært kirkeverter ved gudstjenester.

Året har i stor grad vært preget av korona-epidemien og nedstengning/restriksjoner i flere perioder. Men det har vært åpning for noen store, flotte arrangementer, som kirkekorets jubileumskonsert og Land Rowers sin konsert i Hov kirke.
Det planlagte årsmøtet ble utsatt til høsten 2021, menighetsrådsmøter har vi hatt i kirka med stor avstand, trosopplæringstiltak er gjennomført etter gjeldende smittevern, korarbeid og alle planlagte fysiske gudstjenester er gjennomført med stor variasjon i regler for smittevern og deltakerantall. Før jul ble to av 5 julekonserter avviklet.
Konfirmasjonsgudstjenestene ble gjennomført både våren og høsten etter valgfrihet for familiene. Vi kunne bare ha små grupper med konfirmanter sammen.

For menighetsråd og kirkeverter har dette medført et stort mer-ansvar med registrering, henvisning til faste plasser for deltakere og oppfølging av smittevern.

Rådet har fortsatt med å arrangere temakvelder i Hov kirke, men vårens planlagte temakvelder måtte avlyses. Høstens temakveld måtte avlyses pga sjukdom.

 

Rådet brukte mye tid på våren og høsten til å arbeide med høringssvaret om ny organisering av kirken. Menighetsrådet valgte å uttale seg kritisk til den foreslåtte nye «prostimodellen». Rådet ønsket å beholde dagens fellesrådsmodell, men jobbe for en felles arbeidsgiver i framtida

 

Kontoret og ansatte

De ansatte har kontorlokaler i 3. etasje på rådhuset, men kontorsituasjonen oppleves ikke som optimal. Vi merker at færre kommer innom kontoret. Vi ønsker en bedre tilgjengelighet. Det siste året har pandemien preget kontorsituasjonen med perioder med hjemmekontor for de ansatte.

Kurt Berg ble ansatt som kirkeverge 1.1.2020 men sluttet 01.04.21. Ole-Jakob Dyrnes, kirkeverge i Gran, er leid inn som kirkeverge 30 %.

Menighetssekretær Berit Evensen har vært engasjert som menighetssekretær fra 21.9.20 i 80 % stilling. Ellen T Brorson ble ansatt som menighetspedagog i 50% stilling fra 4. nov 2020, men har dessverre vært sykemeldt store deler av tiden. Therese Baines har vært vikar.

Kenneth Bekkelien og Øystein Sveum jobber i 100 % stilling som kirketjenere.

Svetlana Starcheusova ble ansatt som ny kantor og startet opp 1. januar 2021                          

Gerd M. Wang har vært korleder/kantor i 40 % stilling hele året.

Øystein Wang har vært sokneprest med spesielt ansvar for Søndre Land menighet.

Prestene har tjenesteuker og fordeler ansvaret for begravelser og også gudstjenestene.  

Vivian Fleisher Nyborg ble ansatt som ny sokneprest i Fluberg og Skute sokn og begynte i stillingen 01.05.21. Vi er glad for å ha fått en ny sokneprest og ønsker Vivian prest lykke til i tjenesten her i Søndre Land!

 

Aktiviteter i Menigheten

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirken i Søndre Land har forsøkt å gjennomføre alle planlagte gudstjenester i 2021.

Registreringen av gudstjenester, antall deltagere og andre aktiviteter i kirkene bærer i stor grad preg av pandemien også i 2021, men det er verd å merke at vi likevel har maktet å holde den kirkelige aktiviteten oppe, med et utrolig høyt antall arrangementer.

Vi har avholdt 59 hovedgudstjenester på søn- og helligdager og 12 andre gudstjenester med gudstjenestelig karakter i vår menighet. Vi ser en økning på gudstjenestedeltagelsen fra fjoråret: ca 4200. Det har vært 20 dåp i kirkene, noe som er en nedgang, 3 vigsler, noe som også er en nedgang under pandemien. 35 unge har deltatt i konfirmasjons-forberedelser og det har vært 45 gravferder. Det er litt bekymringsfullt med de synkende dåpstallene, og dette må menighetsrådet ta på alvor framover.

Ved kirkeofringer og innsamlinger til religiøse- og humanitære organisasjoner har det kommet inn totalt kr 65 648,- i tillegg til Vipps hvorav kr. 54 188,- til egen virksomhet. Det kom inn kr 19 076,- til Kirkens nødhjelp i Fasteaksjonen

Friluftsgudstjenester og gudstjeneste på grendehusene.

Søndag 13.juni Frisluftsgudstjeneste på Granum

Søndag 21.juni ( St.Hans), Friluftsgudstjeneste i Odnesbakken, et samarbeid mellom Odnes Vel og Menighetsrådet. 
Onsdag 29. juli: Olsokgudstjeneste inne i Fluberg kirke, pga dårlig vær
Søndag 23. august: Friluftsgudstjeneste Kula Lomsjøen
Tirsdag 15. september Jaktgudstjeneste Nordgardshågån, Bergegarda, med Bergegarda mannskor
Søndag 13.desember den tradisjonelle svartsyndagsmessa på Presterud i Nordre Østbygda, ble avlyst.

Juletrefest ble avlyst.

Trosopplæringsarbeidet.

Til tross for at trosopplærer har vært sjukmeldt det meste av 2021, har trosopplæringstiltakene blitt gjennomført med god støtte fra frivillige og prestene. Babysang hadde en fin start på året med Magnhild Hesla som vikar, med godt besøkte samlinger. Camp Kode Fisk måtte avlyses. 4-årsbok-utdeling ble gjennomført i oktober i Hov kirke, og i Fluberg. På høsten ble Therese Baines leid inn som vikar for trosopplærer og det ble blant annet gjennomført Lys Våken i Hov og Fluberg kirke med 15 + 11 deltakere.

Konfirmantene har gjennomført samlinger etter planen. De hadde for første gang en fagdag om sorg. Der var Land begravelsesbyrå invitert til å vise fram utstyr som brukes ved gravferd og snakke om sorgarbeidet. Det var stort engasjement for temaet.

Kirkens nødhjelps innsamlingsaksjon - Fasteaksjonen
ble gjennomført tirsdag 31. april som en digital innsamlingsaksjon med konfirmantene.

Kirkesafari med alle konfirmantene, 40, lørdag 29. august, ble svært vellykket!

Gullkonfirmant-jubileum. 

Av 50-årsjubilantene dette året var 14 av 55 gullkonfirmanter fra 1971-kullet påmeldt til samling i Hov kirke med samling på Hovland. 10 av 23 gullkonfirmanter i Fluberg kirke med etterfølgende samvær på Granum gård. Gullkonfirmantene i Landåsbygda ble feiret med gudstjeneste i Landåsbygda kirke og påfølgende samling i kirka. 7 av 11 konfirmanter var tilstede.

Konserter og arrangementer.

Vi fikk gjennomført noen flotte arrangementer høsten 2021:

 • Kirkekoret hadde 20 års jubileum i 2020, men jubileumskonserten ble først avviklet 21. november. Det ble en flott konsert med nesten full Hov kirke.
 • 15.10: Ellisiv Tandberg hadde konsert i Hov kirke
 • 24.10 hadde Land Rowers kirkekonsert i Hov kirke, de spilte egne låter og hadde også samarbeid med en gruppe fra kirkekoret som koret på noen låter. Hov kirke var utsolgt, og det var godt stemning.
 • Andreas Ulvo, kjent jazzmusiker, hadde konsert i Hov kirke 31.10.
 • Jonas Fjell med band hadde konsert i Hov kirke 26.11. Utsolgt hus og veldig god stemning.
 • Prestene har arrangert tre «Tidligkvelder» i Hov, Skute og Fluberg kirke. Kvelder med temasamtaler, musikk og god gammeldags loddtrekning.
 • 5.12 hadde Bjørn Robert Grimsrud med musikere hadde konsert i Hov kirke. Stort frammøte.
 • Lysmesse/julekonsert ble gjennomført i Enger og Hov kirke, før pandemien igjen gjorde at vi måtte avlyse i Fluberg, Landåsbygda og Skute kirke.

Søndre Land Barnegospel 2021.

Søndre land Barnegospel er et kor for barn fra 4-11 år. I 2021 har vi hatt rundt 30 barn i koret. Koret øver fast hver tirsdag i Hov kirke og Dina Snuggerud har vært med som hjelpedirigent sammen med Gerd Wang. Ellers er Øystein Wang med på piano, Mattis Myrland har spilt gitar og Lars Kristian Evensen på bass. Koret har deltatt på gudstjenester, var med på digitalt 17. mai –program som kommunen lagde, sang på 50-års feiring til ordfører Anne i kinosalen på rådhuset og deltok på utegudstjenesten julaften i Hov kirke. Der ble Sissel Kyrkjebø med og sang en sang sammen med Barnegospel. Det var ekstra hyggelig! Men det har vært et annerledes år med coronaviruset og perioder uten øving. Vi måtte avlyse familiemiddager og opptreden på Hovlitunet mm. Vi ser fram til mer aktivitet i 2022.

Søndre Land Kirkekor 2021.

Dette året bærer preg av en utsatt jubileumsfeiring.  Kirkekoret ble startet i august 2000 og korstyret hadde derfor lagt mange gode planer for feiringen. Dette håpet vi ville bli gjennomført i 2021 og 2022. Koret består av 35 j sangere og vi øver på onsdager i Hov kirke. Det store vårprosjektet «Messe for en såret jord» skulle gjennomføres i juni 2020, men er nå utsatt til 8.6.2022.                                                                                                                                              

Koret hadde en stor feiring med middag og fest på Granavolden gjestgiveri fredag.5.-lørdag 6.november og med inviterte gjester. Lørdag formiddag hadde vi en god øveøkt i Nicolaikirken. Jubileumskonserten, ble gjennomført 21.november i Hov kirke. En fin konsert og mange hyggelige ord og blomsterhilsner ble formidlet. Noen øvelser har vi hatt med 1- og 2 meter avstand helt til vi måtte ta full pause i forbindelse med Corona-situasjonen. Koret har deltatt på utegudstjenester på Granum og i Odnesbakken.   En gruppe fra koret sang på Allehelgensgudstjenesten i Enger kirke og i Hov kirke 1.11. Deler av koret var med på Lysmesser i Enger og Hov kirke. På nyttårsaften deltok en gruppe fra koret på gudstjeneste i Hov kirke! Koret er medlem i Norges kirkesangforbund.

Menighetsbladet
Vi har hatt et jevnt og bra arbeid med menighetsbladet også det siste året. Vi takker alle bidragsytere for den viktige innsats hver enkelt gjør og for mange og gode bidrag. Medarbeiderne i redaksjonskomiteen fortjener takk for arbeidet med stoff til menighetsbladet og alle trofaste distributører.

Til slutt vil menighetsrådet gi en varm takk til alle ansatte, både de som har takket av etter mange års tjeneste, de nye som er kommet til, og de som fortsatt er her. En stor takk til alle som har gjort en innsats i det frivillige arbeid i menigheten, til de som velvillig stiller opp som kirkeverter, og til alle som har støttet arbeidet økonomisk!

 

Hov mars 2022,

                                    Elsa Karin Brenden                  Øystein Wang              Bente Skårberg

                                          Leder                                    Sokneprest                  nestleder

 

 

 

ÅRSREGNSKAP  2021

Revidert utgave pr 12.09.2022

FLUBERG OG SØNDRE LAND MENIGHETSRÅD

 

Vedlagt følger avlagt årsregnskap 2021 for Fluberg og Søndre Land menighetsråd.

Hov, 12.04.2022

Elsa Karin Brenden                                                  Thea Markeng

Leder                                                                        Økonomikonsulent

Fluberg og Søndre Land menighetsråd                   Søndre Land kommune              

 

Innhold

DRIFTSREGNSKAPET.. 4

 

INVESTERINGSREGNSKAPET.. 5

 

BALANSE.. 6

 

Spesifisert regnskapsrapport 7

Note 1 Arbeidskapitalen. 9

Note 2 Avsetning og bruk av frie fond. 10

Note 3 Avsetning og bruk av bundne fond. 11

 

DRIFTSREGNSKAPET

 

REGNSKAP 2021

BUDSJETT 2021 (end)

BUDSJETT 2021 (oppr)

REGNSKAP 2020

Inntekter:

 

 

 

 

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter

4 000,00

-20 000,00

-20 000,00

-8 930,00

Salg av driftsmidler /fast eiendom

-

-

-

-

Refusjoner/overføringer

-

-

-

-

Kalk. Inntekt ved komm. tj.ytingsavtale

-

-

-

-

Statlige tilskudd

-

-

-

-

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

-

-

-

-

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd

-

-

-

-

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

-80 714,00

-56 400,00

-56 400,00

-67 039,00

Sum driftsinntekter

-76 714,00

-76 400,00

-76 400,00

-75 969,00

Utgifter:

 

 

 

 

Lønn og sosiale utgifter

-

-

-

-

Kjøp av varer og tjenester

50 894,18

52 270,

46 400,00

56 383,94

Refusjoner/overføringer

-

-

-

-

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale

-

-

-

-

Tilskudd og gaver

16 946,00

60 000,00

60 000,00

39 020,02

Sum driftsutgifter:

67 840,18

112 270,00

106 400,00

95 403,96


Brutto driftsresultat:

-8 873,82

35 870,00

30 000,00

19 434,96

Renteinntekter og utbytte

-21 549,57

-30 000,00

-30 000,00

-29 347,59

Mottatte avdrag på utlån

-

-

-

-

Renteutgifter og låneomkostn.

-

-

-

-

Avdrag på lån

-

-

-

-

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l

-

-

-

-

Netto finansinntekter/-utgifter

-21 549,57

-30 000,00

-30 000,00

-29 347,59

Avskrivninger

-

-

-

-

Motpost avskrivninger

-

-

-

-


Netto driftsresultat

-30 423,39

5 870,00

-

-9 912 ,63

Interne finansieringstransaksjoner:

 

 

 

 

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)

-29 758,83

-29 758,83

-

-2 227,33

Bruk av disposisjonsfond

-5 870,00

-5 870,00

-

-10 997,43

Bruk av bundne fond

-

-

-

-22 849,25

Sum bruk av avsetninger

-35 628,83

-35 628,83

-

-36 074,01

Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)

-

-

-

10 997,43

Avsatt til disposisjonsfond

29 758,83

29 758,83

-

2 227,33

Avsatt til bundne fond

14 529,53

-

-

3 003,05

Overført til investeringsregnskapet

-

-

-

-

Sum avsetninger

44 288,36

29 758,73

-

16 227,81

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)

-21 763,86

-

-

-29 758,83

Se note nr. 2 og 3 for bruk og avsetning fond

 

INVESTERINGSREGNSKAPET

 

 

   

 

REGNSKAP 2021

BUDSJETT 2021 (end)

BUDSJETT 2021 (oppr)

REGNSKAP 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringer i anleggsmidler

-

-

-

-

 

 

Kalk. utg. vedr komm. tj.ytingsavtale

-

-

-

-

 

 

Renteutgifter, låneomkostninger

-

-

-

-

 

 

Avdrag på lån (ekstraord)

-

-

-

-

 

 

Utlån og forskutteringer

-

-

-

-

 

 

Avsetninger

-

-

-

-

 

 

Årets finansieringsbehov

-

-

-

-

 

 

Finansiert slik:

 

 

 

 

 

 

Bruk av lånemidler

-

-

-

-

 

 

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom

-

-

-

-

 

 

Refusjoner

-

-

-

-

 

 

Kalk. innt. vedr komm. tj.ytingsavtale

-

-

-

-

 

 

Tilskudd til investeringer

-

-

-

-

 

 

Mottatte avdrag på utlån (ekstraord)

-

-

-

-

 

 

Sum ekstern finansiering

-

-

-

-

 

 

Overført fra driftsregnskapet

-

-

-

-

 

 

Bruk av avsetninger

-

-

-

-

 

 

Sum finansiering

-

-

-

-

 

 

Udekket/udisponert

-

-

-

-

 

 

                   

 

 

 

 

BALANSE
 

 

SALDO PR 31.12.21

SALDO PR 01.01.21

 

EIENDELER:

 

 

 

Anleggsmidler

 

 

 

Faste eiendommer og anlegg

-

-

 

Utstyr, maskiner og transportmidler

-

-

 

Utlån

-

-

 

Aksjer og andeler

-

-

 

Omløpsmidler

 

 

 

Kortsiktige fordringer

530,00

4 489,75

 

Aksjer og andeler

-

-

 

Sertifikater

-

-

 

Obligasjoner

-

-

 

Kasse, bankinnskudd

3 515 813,01

3 490 580,52

 

SUM EIENDELER:

3 516 343,01

3 495 070,27

 

EGENKAPITAL OG GJELD:

 

 

 

Egenkapital

 

 

 

Disposisjonsfond

715 202,40

691 313,57

 

Bundne driftsfond

2 387 157,50

2 372 627,97

 

Ubundne investeringsfond

389 460,00

389 460,00

 

Bundne investeringsfond

-

-

 

Regnskapsmessig mindreforbruk

21 763,86

29 758,83

 

Regnskapsmessig merforbruk

-

-

 

Udisponert i investeringsregnskapet

-

-

 

Udekket i investeringsregnskapet

-

-

 

Kapitalkonto

-

-

 

Gjeld

 

 

 

Langsiktig gjeld:

 

 

 

Ihendehaverobligasjonslån

-

-

 

Sertifikatlån

-

-

 

Andre lån

-

-

 

Kortsiktig gjeld:

 

 

 

Kassekredittlån

-

-

 

Annen kortsiktig gjeld

2 759,25

11 909,90

 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL:

3 516 343,01

3 495 070,27

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Spesifisert regnskapsrapport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Regnskap      Buds(end)        Budsjett Regnskap

                                                                                              2021                 2021                 2021 2020


Ansvar: 80000 Menighetens arbeid

 31006 Undervisningsmateriell                                                                  0,00                3.870                     0 -

 31200 Annet forbruksmateriell/råvarer/-tjeneste                                                                                                     313,80                1.000              1.000 6.085,60

  31206 Bevertning                                                                             13.312,12              10.000            10.000 11.048,50

  31208 Utsmykning/blomster                                                            11.873,60              10.000            10.000 11.726,80

  31405 Påskjønnelser                                                                          9.034,04              10.000            10.000 5.066,90

  31550 Reiseutgifter/opplæring                                                           2.000,00                2.000              2.000 0,00

  31856 Forsikringer                                                                             1.313,00                       0                     0 1.253,00

  31950 Avgifter/gebyrer/lisenser                                                        1.089,69                1.000              1.000 1.015,11

  31956 Kontingenter                                                                           1.500,00                1.400              1.400 0,00

  32004 Utstyr                                                                                       2.000,00                5.870                     0 0

  34650 Overføring av offer/innsamlinger                                                                 16.946,00              10.000            10.000 22.704

  35500 Avsetning til bundne fond                                                                                         4.529,53                       0                     0 0

  36100 Betaling fra deltakere                                                        0,00               -5.000    -5.000                                                                                                    0

  36300 Utleie av lokaler/ andre leieinntekter                                                                             4.000,00                       0    0                                                                                                              0

  38600 Offer/innsamling egen virksomhet                         -27.300,00             -26.400    -26.400                                                                                  -21.553,00

  38650 Offer/innsamling annen virksomhet                       -16.985,00             -10.000    -10.000                                                                                  -22.904,00

  38700 Tilskudd/gaver fra andre                                                         -10.000,00                                                                                             0                       0    -2.000,00

  39000 Renteinntekter                                                         -21.549,57             -30.000    -30.000                                                                                  -29.347,59

Sum ansvar: 80000 Menighetens arbeid                            -7.922,79             -20.130    -26.000                                                                                      1.912,67

 


Ansvar: 80200 Barne- og ungdomsarbeid

  31006 Undervisningsmateriell                                                           3.870,00                       0                     0 0

  31950 Avgifter/gebyrer/lisenser                                                           167,18                       0                     0 0,45

  34400 Tilskudd til fellesråd                                                                                          0,00              50.000            50.000 0

  38600 Offer/innsamling egen virksomhet                         -22.199,00             -20.000    -20.000                                                                                  -16.881,00

Sum ansvar: 80200 Barne- og ungdomsarbeid                               -18.161,82                                                                                    30.000              30.000    -14.437,55

 


Ansvar: 80500 Sang- og musikkarbeid

  31405 Påskjønnelser                                                                             396,00                5.000              5.000 787,00

  31950 Avgifter/gebyrer/lisenser                                                             24,75                1.000              1.000 26,25

  32700 Honorarer                                                                                4.000,00                5.000              5.000 5.500,00

  36100 Betaling fra deltakere                                                        0,00             -15.000    -15.000                                                                                                  0

  38600 Offer/innsamling egen virksomhet                                         -4.230,00                                                                                               0                       0    -3.701,00

Sum ansvar: 80500 Sang- og musikkarbeid                          190,75               -4.000    -4.000                                                                                        8.770,10

                                                                                                                         

 

                                                                                 Regnskap                                                                       Buds(end)          Budsjett                                                                       Regnskap

                                                                                                 2021                    2021               2021 2020


Ansvar: 81300 Disponering av tidligere års res

  39300 Bruk av tidl års regnskaps mindreforbruk                    -29.758,83                        -29.759                                                                                                       0          -2.227,33

Sum ansvar: 81300 Disponering av tidligere år                   -29.758,83                        -29.759                                                                                                       0          -2.227,33

 

 

Ansvar: 81400 Fond                                                                                                          

  35400 Avsetning til ubundne fond                                                                                             29.758,83               29.759                  0 2.227,00

  35500 Avsetning til bundne fond                                                                                                  10.000                        0                  0 3.003,05

  39400 Bruk av ubundne fond                                                    -5.870,00                        -5.870                                                                                                         0        -10.997,43

Sum ansvar: 81400 Fond                                                          33.888,83                        -23.889                                                                                                       0        -28.616,30

 

Ansvar: 81800 Regnskapsoverskudd

  3580 Regnskapsmessig overskudd                                                                                    21.763,86                        0                  0 29.758,83

Sum ansvar: 81800 Regnskapsoverskudd                                                                21.763,86                        0                  0 29.758,83

 

T O T A L T                                                                                                                0                        0                  0 0

                                                                                                                

 

 

NOTER

 

 

Note 1 Arbeidskapitalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA BALANSEN

 

Kapittel

Saldo 01.01.

Saldo 31.12

Endring

 

Egenkapital

 

55

3 483 160,37

3 513 583,76

-30 423,39

 

Kapitalkonto

 

55990

0

0

0

 

Sum endring før avstemming mot drifts- og investeringsregnskapet                               =  

-30 423,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTER

Fra drift

 

 

 

FRA DRIFTSREGNSKAPET

 

 

 

 

 

 

Bruk av avsetninger

 

39300-39600

-35 628,83

 

 

 

Årets regnsk.m. merforbruk

 

39800

0

 

 

 

Avsetninger

35300-35700

44 288,36

 

 

 

Årets regnsk.m. mindreforbruk

 

35800

21 763,86

 

 

 

Overføring til investeringsregnskapet 

35700

0

 

 

 

Sum differanse driftsregnskapet

 

 

30 423,39

 

FRA INVESTERINGSREGNSKAPET

 

 

 

 

 

 

Bruk av tidligere års udisponert

 

49300

 

 

 

 

Bruk av ubundne fond

 

49400

 

 

 

 

Bruk av bundne fond

49500

 

 

 

 

Udekket i år

 

48900

 

 

 

 

Inndekning av tidligere års udekket

 

45300

 

 

 

 

Avsetning til ubundne fond

 

45400

 

 

 

 

Avsetning til bundne fond

 

45500

 

 

 

 

Udisponert i år

45800

 

 

 

 

Sum differanse investering

0

 

0

 

 

 

 

30 423,39

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA BALANSEN

 

Kapittel

Saldo 01.01.

Saldo 31.12

Endring

 

Omløpsmidler

 

51

3 495 070,27

3 516 343,01

-21 272,74

 

Kortsiktig gjeld

 

53

-11 909,90

-2 759,25

-9 150,65

 

Sum endring i balansen

 

 

 

 

30 423,39

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA DRIFT OG INVESTERING

 

 

Fra drift

Fra investering

 

Sum inntekter

 

36000-38700

76 714,00

0

 

 

Sum utgifter

30100-34700

67 840,18

0

 

 

Avskrivninger

 

35900+39900

0

0

 

 

Eksterne finansieringsinnt.

 

39000-39009

21 549,57

0

 

 

Eksterne finansieringsutg.

 

35000

0

0

 

 

Sum differanse drift og investering 

 

0

-30 423,39

 

                       

                   

 

 

 

Note 2 Avsetning og bruk av frie fond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRITT DISPOSISJONSFOND – SØNDRE LAND

Pr 01.01.

Bevegelser i år

Pr 31.12.

 

Saldo ved inngangen av året

83 346,27

 

 

 

Avsetninger d.å.

  

29 758,83

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

113 105,10

 

 


FRITT DISPOSISJONSFOND  - FLUBERG

Pr 01.01.

Bevegelser i år

Pr 31.12.

 

Saldo ved inngangen av året

275 642,84

 

 

 

Avsetninger d.å.

  

0,00

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

275 642,84

 

 


FRITT DISPOSISJONSFOND – FELLES GAVEFOND

Pr 01.01.

Bevegelser i år

Pr 31.12.

 

Saldo ved inngangen av året

332 324,46

 

 

 

Avsetninger d.å.

  

0

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

5 870,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

326 454,46

 

 

 FRIE INVESTERINGSFOND

Pr 01.01.

Bevegelser i år

 

 

aldo ved inngangen av året

389 460,00

 

 

 

Avsetninger d.å.

  

0

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

389 460,00

 

                 
 

 

 
 

Note 3 Avsetning og bruk av bundne fond

 

 

 

 


 

Pr 01.01.

Bevegelser i år

Pr 31.12.

 

 

Gave fra E og R Hornslien

2 032 556,26

 

 

 

Avsetninger d.å.

 

3 864,02

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

2 036 420,28

 

Gave fra S Aas til dåpsopplæring

7 501

 

 

 

Avsetninger d.å.

 

14,26

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

7 515,88

 

Gaver Hov kirke

37 317,87

 

 

 

Avsetninger d.å.

 

70,94

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

37 388,81

 

Gaver Enger kirke

47 805,95

 

 

 

Avsetninger d.å.

 

10 109,89

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

57 915,84

 


Gave K Singstad til barne- og
ungdomsarbeid

2 604,26

 

 

 

Avsetninger d.å.

 

4,95

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

2 609,21

 


Gave R Sporild til barne- og ungdomsarbeid

6 755,91

 

 

 

Avsetninger d.å.

 

12,84

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

6 768,75

 

Tilskudd «Det gode møtet»

 

4 740,68

 

 

 

Avsetninger d.å.

 

9,03

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

4 749,71

 

Tilskudd «Hekta»

0,00

 

 

 

Avsetninger d.å.

 

0,00

 

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

0,00

 

                   
 

 

 

 

Pr 01.01.

 

Bevegelser i år

 

Pr 31.12.

 


Gaver til Fluberg kirke

215 217,04

 

 

Avsetninger d.å.

 

409,14

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

215 626,18


Gaver til Landåsbygda kapell

17 197,76

 

 

Avsetninger d.å.

 

32,69

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

17 230,45


Tilskudd til Fluberg kirketuft

930,62

 

 

Avsetninger d.å.

 

1,77

 

Bruk av fondet d.å.

 

0,00

 

Saldo ved utgangen av året

 

 

932,39

 

 

 

 

Notat om prøveordning felles menighetsråd Fluberg og Søndre Land

 

Det ble godkjent en prøveordning for felles menighetsråd for Fluberg og Søndre Land sokn for valgperioden 2019 til 2023.

 

Menighetsrådet må nå ta stilling til om vi skal søke om forlengelse av prøveperioden, eller om vi skal gå tilbake til slik det var før med tre menighetsråd i kommunen.

 

For å gå inn i denne problemstillingen, kan det være lurt å gjøre en evaluering av arbeidet som har vært så langt i perioden.

 

Noen fakta:

Det ble valgt 5 representanter fra hvert sokn inn i det nye felles rådet. Det har av ulike grunner vært flere som har søkt om fritak for deltakelse i rådet underveis.

Soknepresten i Søndre Land sokn har sittet som fast representant etter vedtak av biskopen. Soknepresten i Fluberg og Skute deltar i felles saker (i praksis nesten på hvert møte)

Det har vært valgt leder fra Fluberg sokn, og nestleder fra Søndre Land sokn.

Det har vært bytte av sokneprest midt i forsøksperioden.

Regnskapene har blitt slått sammen og har vært ført som ett regnskap.

Menighetsmøtene har vært holdt vekselsvis i Hov og Fluberg kirke.

Møtene i rådet har vært i begge sokn.

Rådet har hatt liten merkantil støtte på menighetskontoret.

Noen utfordringer:

Rådet har hatt 10 medlemmer pluss presten(e), det er mange og det har vært vanskeligere å skape et godt eierskap til arbeidet i rådet. Dette har ført til at noen har droppet ut, ikke meldt forfall osv. noe som igjen har ført til frustrasjon og utfordring i lederskapet i rådet.

Møtene har blitt gjennomført på en god måte. Men det har vært en utfordring å skape godt engasjement. Dette kan skyldes avstand til der ting skal gjennomføres, at det er mange i rådet, mange store og tunge oppgaver, mangel på nærhet til eget engasjement.

Rådet har hatt ansvaret for å bemanne 4 av 5 kirker med kirkeverter og frivillige til ulike oppgaver. Dette har gjort at alle møter har hatt fokus på arbeidslister for gudstjenester og offerformål. Mange har nok syntes dette har tatt mye tid og skapt noe frustrasjon.

Det har blitt klart for rådet at mye av aktiviteten skjer i Hov kirke. Representanter for Fluberg synes kanskje dette blir «mye Hov» og opplever at de kommer i andre rekke, eller at dette ikke angår dem.

Den kanskje største utfordringen har nok likevel vært at planen for hele prosjektet var at alle tre rådene skulle slås sammen til ett råd. Skute menighetsråd ville ikke delta i et felles menighetsråd. Det ble likevel godkjent at Fluberg og Søndre Land skulle være ett råd. Erfaringene er, som det framgår her, noe delte.

Positive sider:

Det har vært mange spennende oppgaver å jobbe med og rådet har hatt gode ressurser til å løse mange av disse internt.

Flere hoder tenker bedre sammen og kan skape gode løsninger. Flere kan hjelpe hverandre å dra lasset sammen.

Begge sokne har fått større innsikt i hverandres utfordringer i menighetsarbeidet, noe som skaper større forståelse og støtte når det er behov for dette.

Forsøk på et sammendrag og konklusjon:

Siden kirka vår står overfor mange, store organisatoriske utfordringer de neste åra, kan det være like godt tjenlig for de tre soknene, at de har hvert sitt råd i tiden som kommer. I en organisasjonsgjennomgang vil vi da ha tre stemmer.

Det har vært 10 medlemmer i rådet nå. Ved eventuelt deling til to råd, må man ta stilling til størrelse av de nye rådene, 6 eller 8 rådsmedlemmer

Erfaringen forteller oss også at eierskap og nærhet til kirkehuset og tjenestene som skal utføres av frivillige, har stor betydning. Siden vi må regne med at flere og flere oppgaver må dekkes opp av frivillige i åra som kommer, er det viktig at organisasjonen er rigget for å møte dette.

De to sokneprestene skal betjene hver sine sokn og råd. Deres eierskap til arbeidet i rådet blir annerledes når det er tre råd.

 

Konklusjon:

Fluberg og Søndre Land menighetsråd vil ikke søke om permanent sammenslåing av rådene til ett råd.

Det foreslås at rådene velger 6 medlemmer og 5 varamedlemmer i begge råd.

 

 

Behandlet i Fluberg og Søndre Land menighetsråd 25.08.22 og vedtatt lagt fram for menighetsmøtet.

 

Tilbake